Retoque Fotográfico

Entrega dos traballos: Cada participante apuntarase e subirá a súa produción á intranet á categoría á que desexe participar e poderá comprobar tranquilamente que a súa produción se subiu correctamente.

TEMA: Pokemón no mundo real

O retoque fotográfico é unha técnica, proceso e resultado de modificar as características dunha imaxe a través dalgún tipo de ferramenta dixital, que permite obter dunha imaxe outra imaxe modificada.

Podedes usar calquera imaxe propia ou de stock libre de copyright ou de calquera tipo de dereito.

Podedes retocar as imaxes con calquera tipo de programa de deseño (Photoshop, Illustrator, Freehand, Corel Paint Shop Prol, etc.)

Resolución máxima: 1280x1024
Formatos permitidos: PNG (recomendado) e GIF.

O autor deberá entregar un mínimo de 5 pasos intermedios que representen o proceso do Retoque e as imaxes utilizadas. Os pasos deberán estar numerados da seguinte forma: se a imaxe final se chama ENTREGA.PNG, os pasos chamaranse ENTREGA01.PNG, ENTREGA02.PNG, ..., ENTREGA10.PNG e ENTREGA11.PNG en caso de ter 10 pasos. A imaxe ENTREGA01.PNG será a fotografía orixinal sen ningún tipo de filtro  e ENTREGA11.PNG o retoque final (o que concursa).

Os pasos previos serán mostrados tanto ao xurado como ao público.

Os pasos entregaranse xunto con DOUS .txt nun ficheiro comprimido (ZIP):
-UN cos datos do participante (Nome, apelido e teléfono).
-OUTRO cunha breve explicación (máximo tres liñas) dos programas técnicas utilizadas.

Só se permitirá unha produción por autor.

A presentación dos traballos realizarase baixo a licenza de utilización Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs, aínda cando o autor indique unha licenza de utilización diferente ou ningunha.
Os traballos deberán ser orixinais e libres de royalties. Ademais, non deben participar anteriormente en ningún outro concurso.

Un xurado designado pola organización valorará os traballos presentados baseándose na súa técnica, orixinalidade e calidade artística e eventualmente poderán declarar deserta a competición en caso de considerar que a calidade dos traballos é insuficiente.
O fallo de xurado é inapelable.

A esta normativa compleménta a normativa xeral.

A participación na competición leva a aceptación das súas Normas.

Retoque gañador en XGN R Encounter 18 - Autor: 'DivaD'
TEMA: A CASA DOS TEUS SOÑOS

twitter facebook