Música Dixital

Entrega dos traballos: Cada participante apuntarase e subirá a súa produción á intranet á categoría á que desexe participar e poderá comprobar tranquilamente que a súa produción se subiu correctamente.

Formatos permitidos: Ogg Vorbis ou MP3.

Os límites máximos serán 48KHz e 320 Kb/s e os límites mínimos 44100Hz e 192 Kb/s.

Para participar nesta competición, os autores deberán entregar dous renders diferentes da canción á parte da versión final (a que concursa), en .WAV.
O primeiro conterá unicamente a base rítmica da canción, mentres o segundo conterá a melodía, acompañamento (e voces se se inclúen na canción) sen a base rítmica. Tamén se recomenda a fin de amenizar as proxeccións, aínda que isto NON é obrigatorio, entregar a produción musical montada nun vídeo a gusto do autor. En caso de non entregala desta maneira a organización poderá acompañar o audio dun vídeo da súa elección.

A organización resérvase o dereito de proxectar unicamente os 3 primeiros minutos, nese caso recoméndase a cada artista que entregue un arquivo extra da súa obra editada a esta duración se excede ese tempo.

Os pasos entregaranse xunto con DOUS .txt nun ficheiro comprimido (ZIP):
-UN cos datos do participante (Nome, apelido e teléfono).
-OUTRO cunha breve explicación (máximo tres liñas) dos programas técnicas utilizadas.

Só se permitirá unha produción por autor.

Non se admitirán versións de cancións comerciais. As cancións deberán ser creacións exclusivas dos autores, ou contar coa autorización do autor orixinal para versionalas (por exemplo, se se versiona unha canción Creative Commons). Neste último caso, deberá facerse referencia explícita á canción orixinal.

A presentación dos traballos realizarase baixo a licenza de utilización Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs, aínda cando o autor indique unha licenza de utilización diferente ou ningunha.
Os traballos deberán ser orixinais e libres de royalties. Ademais, non deben participar anteriormente en ningún outro concurso.

Un xurado designado pola organización valorará os traballos presentados baseándose na súa técnica, orixinalidade e calidade artística e eventualmente poderán declarar deserta a competición en caso de considerar que a calidade dos traballos é insuficiente.
O fallo de xurado é inapelable.

A esta normativa compleménta a normativa xeral.

A participación na competición leva a aceptación das súas Normas.

twitter facebook